2017. június 24., szombat
Változások a földhivatali eljárásban 
2006. január 6. | Utolsó módosítás: 2006. január 6., péntek, 13:49
Január elsejétől jelentős mértékben megváltozott az ingatlan-nyilvántartási eljárás rendje. Az ügyfeleket érintő legfontosabb változás, hogy az ingatlan-nyilvántartást érintő bármilyen kérelmet a földhivatalban beszerezhető formanyomtatványon lehet csak benyújtani.
 

Január elsején lépett  hatályba az ingatlan-nyilvántartási törvény módosítása, amely a törvénytisztelő ügyfeleknek kedvez, s remélhetőleg hatékony ellenszere lesz a lakásmaffia ténykedésének. – Az ügyfeleket érintő legfontosabb változás, hogy január elsejétől az ingatlan-nyilvántartást érintő bármilyen kérelmet a földhivatalban beszerezhető formanyomtatványon lehet csak benyújtani – tudtuk meg dr. Kövér Krisztinától, a Soproni Földhivatal jogászától.

– Ezáltal nyomon követhetővé válnak a földhivataloknál lezajlott, ingatlanokkal kapcsolatos kérések, indokolt vagy indokolatlan érdeklődések – folytatta dr. Kövér Krisztina. – A nyomtatványon szereplő adatokat – például annak a jognak vagy ténynek a megjelölését, amelynek alapján a bejegyzést kérik – ellenőrzik. Esetleges nem egyezésnél, illetve hiányos kitöltésnél az ügyintézés folyamata el sem kezdődhet. A tulajdoni lap adataiba való betekintéshez, a tulajdoni lap másolatának kiváltásához is formanyomtatványos kérelemre lesz szükség.

– További lényeges változás, hogy egy ingatlan-nyilvántartási kérelemhez a bejegyzés alapjául szolgáló okirat két eredeti és egy másolati példányát kell csatolni – vette át a szót a földhivatal vezetője, Fabó Károly. – Illetékkötelezettséggel járó vagyonszerzés esetén APEH-adatlapot szintén csatolni kell az iratokhoz. Amennyiben egy bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ezt minden olyan érintett félnek alá kell írnia, aki a változás alapjául szolgáló okiratot is láttamozta. Nagyon fontos előrelépés, hogy a földhivatalnak öt munkanapon belül értesítenie kell mindazokat, akiknek bejegyzett tulajdonjogát törölni akarják, illetve akikkel szemben vételi jog bejegyzését kérik.

A földhivatalnál megtudtuk: január elsejétől az eljárási díjakra vonatkozó szabályok is megváltoznak: az összegeket készpénzben a hivatal pénztárában, vagy készpénz-átutalási, illetve átutalási megbízással kell befizetni. A díjfizetés elmulasztása az eljárás megszüntetésével jár együtt.

A leglényegesebb jogszabályi változások

1.    Iratbetekintés lehetőségének módosulása
Az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult/kötelezett teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt írásbeli engedélye szükséges a magán/közokirat, hatósági határozat tartalmának megismeréséhez, mely bejegyzés alapjául szolgált/hat (kivétel, a személyi azonosító szám). Jogi érdek valószínűsítése már elegendő a betekintéshez, de mindezt írásban kell igazolni.

2.   Tájékoztatás az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindulásáról
A földhivatal minden esetben (5 napon belül) értesíti azon ügyfelet, akinek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoga törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. Az értesítést a nyilvántartás szerint bejegyzett lakcímre/székhelyre kézbesíti a hivatal.

3.   Új földhivatali nyomtatvány-típusok bevezetése
A földhivatali eljárásokban - a vonatkozó FVM rendelet mellékletében meghatározott - új standard nyomtatványok alkalmazása lesz kötelező. Az új szabályozás tehát szakít a jelenlegi gyakorlattal, amely a földhivatali kérelmek formája tekintetében nem tartalmaz megkötést.

Az új, legfontosabb nyomtatvány-típusok 

- Kérelem (jog vagy tény bejegyzésére, feljegyzésére, módosítására, törlésére)
- Tulajdonilap-másolat megrendelő (melyek beszerezhetők földhivatali ügyfélszolgálaton és a TAKARNET-en keresztül)

Változások a kérelmek/okiratok kötelező adattartalmában, példányszámában, mellékleteiben

A kérelem/okirat adattartalmát érintő változások:
- Leánykori családi és utónév helyett, a születési családi és utónevet kell tartalmaznia a dokumentumnak.
- Születés ideje helyett, a születés helyét és idejét is fel kell tüntetni a kérelemben/okiratban.

A kérelem mellékleteit érintő változások:
- Az új szabályok szerint 2 darab eredeti és 1 darab másolati példányt kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratból.
- Jogi személyek, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetében 30 napnál nem régebbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, cégmásolatot vagy a regisztráló hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás tartalmáról közjegyző által kiállított közjegyzői tanúsítványt, továbbá cég esetében aláírási címpéldányt kell csatolni a bejegyzési kérelemhez. Ha ezeket korábbi ügyben már benyújtották, akkor egyrészt (i) az iktatószámra kell hivatkozni, másrészt (ii) arra kell utalni, hogy a körzeti földhivatalnál lévő igazolások a kérelem földhivatalhoz történő benyújtásának időpontjában a keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem tartalmaznak.

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos változás

A 2000. január 1. előtt benyújtott okirat hiányossága miatt van lehetőség az Inytv. IV. fejezetének alaklamzására, amennyiben a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján nem volt teljesíthető a bejegyzési kérelem.

A tulajdonilap-másolat megrendelésének új szabályai

 Az új szabályok értelmében, a tulajdonilap-másolat megrendelésére vonatkozó kérelemben szereplő adatokat a körzeti földhivatal a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból (pl.: személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, vagy személyi azonosításra alkalmas okmány) ellenőrzi. Figyelem!!! a gyorsabb és eredményesebb ügyintézés elősegítése érdekében minden ügyfél hozza magával személyazonosító igazoláványát és lakcímkártyáját!!!
Ha a kérelmező a tulajdonilap-másolat kiadása iránti kérelmét postai úton terjeszti elő, a kérelmet legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

ILLETÉK HELYETT 2006. JANUÁRTÓL DÍJAK a földhivatali eljárásban

Első fokú eljárás (főszabály):  5.000,- Ft/ ingatlan
 
Jelzálogjog bejegyzése / módosítása: A biztosított követelés 5%-a, de legfeljebb 12.000,- Ft/ ingatlan
 
Vagyoni értékű jog törlése: 2.000,- Ft/ ingatlan
 
Soron kívüli ügyintézés (ügyfél kérelmére): 10.000,- Ft/ ingatlan
 
Bejegyzési határozat elleni fellebbezés: 10.000,- Ft
 
Földhivatali eljárásban készített másolatok/kivonatok díja: 100,- Ft/ oldal
 

A díjmentes (személyes/tárgyi) földhivatali eljárások köre (mely megtalálható, a Díjtörvény 28. §-ban)  lényegében megegyezik, a korábban „illetékmentesként” szabályozott eljárások eseteivel (pl.: lakáscélú kölcsönt, visszatérítendő támogatást biztosító jelzálogjog, valamint ezzel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalom törlése, stb.), továbbá - a jelenlegi információk szerint - a tulajdonilap-másolatok szolgáltatásának díjtételei sem változnak.

Új díjfizetési módok
 
A kérelem beadásával egyidejűleg, az illetékes földhivatalnál:
- a pénztárba történő befizetéssel, (készpénzben)
- a postai úton befizethető, Földhivatal által biztosított csekken
- banki átulalással (mely esetben a befizetést igazolni kell)!

A díjfizetés elmulasztásának új szankciói:

A díj megfizetésének elmulasztása esetén az illetékes földhivatal a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megfizetni, illetve igazolni a díj megfizetését.
Ha a kérelmező a kérelem személyes beadásakor nem igazolja a teljes földhivatali díj megfizetését, akkor a kérelem (illetve mellékleteinek) átvétele nem tagadható meg ugyan, de az ügyfelet figyelmeztetik a díjfizetés elmulasztásának következményeire: az eljárást a földhivatal megszünteti.

Főoldal  Ingatlanpiac  Hírháló  Magazin   Infótár  Hitelcentrum  Ügyfélkapu
2004 © Copyright Emerix Consult Kft. Minden jog fenntartva
Olvassa el! Adatédelmi nyilatkozat, Jognyilatkozat, Médiaajánlat, Impresszum